SZCZEGÓLNIE ISTOTNA FUNKCJA

  1. Szczególnie istotną funkcją układu kierowni­czego społeczeństwa i jego ogniw (m. in. tere­nowych) jest działalność koordynacyjna.Możemy wyróżnić dwa poziomy tej koordynacji: polityczną a administracyjną. Przez polityczną rozu­miemy koordynację różnorodnych interesów i dą­żeń w skali regionu lub kraju, a także koordynację w sytuacji, kiedy interesy te reprezentują: admini­stracja, związki zawodowe i inne organizacje. Wów­czas to rozstrzygnięcie powstałych kontrowersji nosi charakter polityczny i dokonuje się za pośrednictwem instancji partyjnej (tak jest często np. w przedsię­biorstwie czy na szczeblu regionu). Natomiast ko­ordynacją organizacyjną nazwiemy działania koordy­nacyjne podejmowane przez administrację (np. tere­nową) na mocy przysługujących jej uprawnień. Tak więc w sytuacji rozbieżności interesów róż­nych ogniw układów kierowanych i słabości rzeczy­wistych, a więc nie tylko formalnych uprawnień ko­ordynacyjnych ze strony aparatu państwa, rolę ko­ordynatora spełnia instancja partyjna.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!