SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Ozna­cza to np., że systemy zarządzania i wynagradza­nia nie tworzą właściwej i spójnej przekładni inte­resu ogólnospołecznego na interesy jednostkowo-gru- powe lub też odwrotnie. Można by powiedzieć, że system zarządzania powoduje „grę’’ interesów wo­kół zadań planu sprzeczną z jego „ideowymi” zało­żeniami. Różne są rzeczywiste kryteria optymali­zacji narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz optymalizacji procesu realizacji jego zadań, bo­wiem inne są często rodzaje ograniczeń funkcji celu na szczeblu gospodarki oraz przedsiębiorstwa w fazie planowania i realizacji planu. Różne są też uwarun­kowania sytuacyjne obu poziomów gospodarki, cho­ciaż w ostatecznym rachunku stan spraw na szcze­blu całości gospodarki i społeczeństwa daje o sobie znać na szczeblu przedsiębiorstwa oraz znajduje wy­raz w rzeczywistych relacjach ról społecznych jed­nostki.W całym okresie Polski Ludowej układ kierow­niczy społeczeństwa stosował takie instrumenty po­litycznego działania, aby maksymalnie ukierunkować energię społeczną na rozwiązywanie spraw prioryte­towych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!