ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

Posiadają one bowiem zdol­ność zaspokajania określonych potrzeb, wiążą się z daną naszą potrzebą, z możliwością jej zaspokoje­nia. Wartością może być także opinia, twierdzenie oceniające pewną rzecz lub zjawisko dla nas donio­słe.Nas interesuje w tych rozważaniach przede wszy­stkim stan spraw o znaczeniu ogólnospołecznym, któ­re są niezwykle ważne, im właśnie przypisujemy ce­chę wartościowości. Wartości takie nazywane są wartościami ideologicznymi, przy czym szczególnie istotne są te z nich, które wyrażają idee i zasady porządku społecznego. Wartości ideologiczne niejako symbolizują podstawowe interesy klas i warstw spo­łecznych. Na sztandarach Rewolucją Francuskiej były wypi­sane trzy hasła: „Wolność, Równość i Braterstwo”. Pod tymi hasłami burżuazja francuska walczyła o zdobycie władzy politycznej, do nich odwoływała się w tej walce jako do swych naczelnych wartości ide­ologicznych (w walce z feudalizmem burżuazja znaj­dowała oparcie w podstawowych warstwach „stanu trzeciego” — o czym barwnie pisze J. Baszkiewicz).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!