ŚWIADOMOŚĆ INTERESÓW

Znając je i ciągle rozszerzając wiedzę o nich, człowiek może świado­mie podporządkowywać się tym prawom i w ten sposób zarazem wykorzystywać je dla realizacji swych celów. Wszystko co służy istnieniu i rozwojowi człowie­ka jest bezsprzecznie przedmiotem jego potrzeb. Po­trzeby człowieka są wielorakie; różne są też ich ro­dzaje i formy składające się tym samym na integral­ne bogactwo jednostki ludzkiej, jako jednostki spo­łecznej. Marks stwierdzał, iż najczęściej potrzeby wynikają z produkcji lub opartego na produkcji sta­nu rzeczy i uzależnione są od całokształtu organiza­cji społecznej. Marks dostrzegał więc organiczny związek pomiędzy potrzebami jednostki i społeczeń­stwa. Z kolei potrzeby te są motoryczną siłą zmian w produkcji i opartym na niej całokształcie organi­zacji społecznej. Wyróżnia się potrzeby biologiczne oraz potrzeby samorozwoju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!