STOPIEŃ DYNAMIKI ZJAWISKA

Przewidywano, iż dla części gospodarstw dalszy rozwój hodowli, zwłaszcza trzody chlewnej, będzie przejściowo nieopłacalny. Natomiast jaka liczba gospodarstw i w jakiej skali zareaguje na zmiany cen skupu i zaopatrzenia, ograniczając roz­wój hodowli, oraz jak długo może potrwać tego ro­dzaju zachowanie się części producentów tego nie można było ustalić w sposób dostatecznie wiarygod­ny. Omawiane decyzje cenowe cechował więc okre­ślony stopień niepewności odnośnie do oczekiwanych rezultatów, które mogły się ujawnić w pełni co naj­mniej w okresie sześciu miesięcy od momentu pod­jęcia decyzji cenowych. Jeśli chodzi o stopień dynamiki zjawiska, które spowodowało zmianę poziomu i relacji wzajemnych cen skupu produktów rolnictwa oraz cen na ma­teriały zaopatrzeniowe dla rolnictwa, to zdawano sobie sprawę z podstawowych tendencji i podjęto wiele niezbędnych decyzji. I tak wiadomo było, iż co roku wzrasta nader kosztowny import zbóż i pasz dla potrzeb szybko rozwijającej się hodowli, co o- gromnie obciąża bilans płatniczy kraju. W roku gospodarczym 1977/78 import ten osiągnie rekordo­wy poziom 8 min t o wartości blisko 1,5 mld dola­rów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!