STABILIZACJA

Stabilizacja jest w tym przypadku aktual­nym interesem społecznym, bowiem na tej drodze szybciej pokonamy różnego rodzaju trudności roz­wojowe, skuteczniej osiągniemy zamierzone cele. Stabilizacja staje się więc warunkiem spełnienia in­nych celów (wartości)./ Realizacja tej potrzeby wy­maga podjęcia różnorodnych działań zbiorowych za­równo ekonomicznych, jak i politycznych. Z przedstawionych wyżej rozważań wynika, że podstawą interesu jest zawsze pewna potrzeba, któ­ra — jak już wspominaliśmy — jest wartością samą w sobie. Pojęciem interesu posługujemy się więc wtedy, kiedy zaspokojenie danej potrzeby jest bez­pośrednim warunkiem realizacji innych wartości, a przędę wszystkim wymaga podjęcia działań zbio­rowych. Wszelkie potrzeby jednostek lub grup społecznych, które w danych okolicznościach stanowią bezpośre­dni warunek realizacji innych wartości bądź wyma­gają działań zbiorowych (współdziałania bezpośre­dniego ze zbiorowością) w celu opanowania obiek­tywnych warunków istnienia i rozwoju w zakresie danej potrzeby, możemy nazwać interesem jednostek lub grup społecznych, interesem jednostkowym lub zbiorowym, społecznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!