SPRZECZNOŚĆ MIĘDZY POSTAWAMI

Często dostrzegamy sprzeczność pomiędzy dekla­rowanymi postawami, odnoszącymi się do spraw ogólnych własnego środowiska lub kwestii ogólno­społecznych, a rzeczywistymi zachowaniami ludzi. Wówczas nieodparcie nasuwa się pytanie dlaczego tak się właśnie dzieje. Ludzie zgłaszają krytyczne postulaty odnośnie do spraw ogólnospołecznych, a jednocześnie dają wyraz swej beztroski w spra­wach publicznych ich bezpośrednio otaczających. Przedstawiciele załogi fabryki pozytywnie kwitują apele kierownictwa kraju w sprawach np. jakości produkcji a jednocześnie niejednokrotnie dają wy­raz swemu oburzeniu w przypadku ukazania się w prasie lub w telewizji reportażu krytykującego fabrykę za złą jakość produkcji. Jeśli pominiemy dwulicowość tych przedstawicieli to w zasadzie mo­żemy stwierdzić, że uwarunkowania sytuacyjne bądź systemowe nie tworzą spójni pomiędzy interesem je- dnostkowo-grupowym a interesem ogólnym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!