SPRAWY EKONOMICZNE

W lutym 1976 r. odbyło się III Plenum KC PZPR poświęcone „Zadaniom partii w pogłębianiu patrio­tycznej jedności narodu, umacnianiu państwa i roz­woju demokracji socjalistycznej”. Na plenum oma­wiano głównie problemy kształtowania świadomości państwowej narodu, krzewienie umiejętności myśle­nia kategoriami państwa i jego interesu wśród sze­rokich kręgów społeczeństwa. Podjęcie tych spraw spowodowane zostało przyczynami politycznymi, chodziło bowiem o zwiększenie samodyscypliny na­rodowej koniecznej dla sprostania rosnącym ambi­cjom i wymaganiom naszego społeczeństwa, o wy­korzystanie tradycyjnego patriotyzmu polskiego dla kontynuowania dynamicznej — a wymagającej rów­nież poświęceń i mobilizacji wysiłków — polityki rozwoju kraju w latach siedemdziesiątych. Sprawy ekonomiczne, oświatowe, nauki i kultury, sportu, opieki nad matką i dzieckiem itp., kiedy stają się społecznie doniosłymi z pewnych wzglę­dów, z tą chwilą stają się jednocześnie sprawami po­litycznymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!