SPRAWOWANIE WŁADZY

Sprawowanie władzy łączy się z koniecznością sto­sowania pewnego rodzaju przymusu wobec jedno­stek, które mają inne od reprezentowanego przez ośrodek kierowniczy poczucie zharmonizowania gru­py pod względem interesów. Aby podporządkowanie się poleceniom ośrodka kierowniczego nosiło charak­ter świadomy, było przejawem samodyscypliny, roz­wijany jest również system edukacji politycznej i e- konomicznej za pośrednictwem instytucji państwo­wych (np. szkoła) oraz organizacji społeczno-politycz­nych. Notabene występuje tutaj również działanie zwrotne. Wysoki poziom wiedzy i świadomości poli­tycznej obywateli jest podstawą ich krytyczno-kon- struktywnego stosunku do otaczającej ich rzeczywi­stości oraz do poczynań ośrodków kierowniczych. Jest to jedna z potężnych dźwigni postępu społecz­nego w socjalizmie i rozwoju demokracji socjalisty­cznej.Jednym z założeń rozwiniętej demokracji socjali­stycznej jest krytyczno-konstruktywny stosunek członków społeczeństwa do swych warunków pracy i bytu, a więc również do systemu swych organiza­cji i ich ośrodków kierowniczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!