SPOSÓB UKŁADU KIEROWNICZEGO

Sposób w jaki układ polityczny i jego wiodące og­niwo —centralny układ kierowniczy kontroluje bieg spraw ekonomicznych społeczeństwa i ingeruje w procesy rozwojowe zależy w istotnej mierze od do­świadczeń i siły wyobraźni polityków, co do skut­ków społecznych podejmowanych przez nich dzia­łań. Zależy on także od uznawanego przez nich po­rządku wartości, w którym mieści się również na­dawanie odpowiedniego znaczenia temu co ogólne i temu co konkretne oraz od poszanowania praw i o- bowiązków poszczególnych ogniw organizacji poli­tycznej społeczeństwa itp. Tak więc działania poli­tyków są wypadkową zarówno ideologicznych orien­tacji polityków, obiektywnych potrzeb i interesów społecznych, obiektywnych uwarunkowań, w któ­rych działają politycy, jak i ich wyobrażeń o tych potrzebach i interesach. Polityka jest zawsze interwencją w procesy roz­wojowe. Czasami mówi się też, że polityka zaczyna się wszędzie tam, gdzie ma miejsce rozdział dóbr materialnych i publicznych (por. rozważania o nie­politycznym i politycznym aspekcie danego proble­mu).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!