SKUTECZNA KONTROLA

W rezultacie jako organizacja społeczeństwa pań­stwo socjalistyczne łączy w sobie cechy przemijają­ce — na pewnym etapie (np. przymus fizyczny) oraz cechy trwałe, dodatnie, a więc pożądane także w przyszłym społeczeństwie komunistycznym — twier­dzi A. Łopatka. Do nich należy: realizacja określo­nych potrzeb ogólnospołecznych, dbałość o interesy ogółu, niezbędna centralizacja, organizowanie pro­dukcji społecznej, zabezpieczenie elementarnego po­rządku społecznego, obrona społeczeństwa wobec czynników zewnętrznych itp. Zakłada to — pisze A. Łopatka — postępującą rozbudowę form kontroli ludności nad działalnością organów władzy i zarzą­dzania, w tym również poprzez wybieralność pra­cowników kierowniczych organów państwowych i organizacji społecznych.Skuteczna kontrola ludności nad działalnością or­ganów władzy i zarządzania stanowi istotę samo­rządności społecznej w formacji komunistycznej, w tym także w socjalizmie, będącym niższą fazą tej formacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!