SIATKA ZALEŻNOŚCI

„Siatka” różnorakich zależności pomię­dzy jednostkami organizacyjnymi i organami jest bardzo rozbudowana.Organy władzy przedstawicielskiej na ogół mają tożsamą strukturę pionową z organami administra­cji. W przypadku organów władzy państwowej będą nimi Gminna Rada Narodowa, Wojewódzka Rada Narodowa oraz Rada Państwa i sejm. W przypad­ku organów władzy związkowej będzie to natomiast walne zebranie organizacji związkowej przy zakła­dzie pracy, zjazd delegatów branżowego związku za­wodowego oraz kongres związków zawodowych. Z kolei w przypadku organów władzy partyjnej bę­dą nimi: zebranie oddziałowej organizacji PZPR, zebranie podstawowej organizacji partyjnej, plenum Komitetu Dzielnicowego, Gminnego, KW i KC oraz najwyższy organ partii — Zjazd PZPR.Można też wyróżnić dwa podmioty działań spo­łecznych: jednostkę (np. pracownika) oraz grupę spo­łeczną (np. załoga). Ten pierwszy zwraca się do kie­rownika swego zakładu pracy, natomiast jako pra­cownik i mieszkaniec danej miejscowości do naczel­nika gminy itd. Jako osoba prywatna może także zwrócić się do organów władzy i administracji każ­dego szczebla, wówczas będzie on działać poza ra­mami swej bezpośredniej organizacji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!