RUCHY SPOŁECZNE

Będą to różnego ro­dzaju ruchy społeczne, także ruchy młodzieżo­we, odnoszące się do sprawy wojny i pokoju, rewolucji, swobód demokratycznych itp. Będą to również wypowiedzi zarówno ludzi wybi­tnych (np. pisarzy), jak i zwykłych obywateli w sprawach społecznie doniosłych, np. celów rozwoju społeczno-gospodarczego, poczynań wy­chowawczych.    Jest to bowiem ten rodzaj zjawisk społecz­nych, które są zawsze związane z organizacją wielkich grup społecznych lub społeczeństw. Będą to więc zjawiska takie jak państwo i spo­sób jego funkcjonowania, znajdujący wyraz w aktach władczych, partie polityczne i sposób ich funkcjonowania, masowe organizacje spo­łeczno-polityczne, wzajemne stosunki pomiędzy tymi organizacjami, problemy ustroju politycz­nego i demokracji politycznej, sprawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, władzy w spo­łeczeństwie, władzy i administracji państwo­wej, sądownictwa i prokuratury, podstawo­wych praw i obowiązków obywateli itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!