ROZWÓJ SYTUACJI POLITYCZNEJ

Jed­nakowoż w ostatnich latach rozwój sytuacji polity­cznej we Francji, Włoszech i innych krajach kapi­talistycznych dobitnie wskazuje na wyraźną ewolu­cję poglądów politycznych dużych grup ludności pra­cującej w kierunku zdecydowanie lewicowym. Wy­wiera to aktualnie i będzie wywierać w przyszłości istotny i różnorodny wpływ na rozwiązania gospo­darcze i socjalne tych państw. Są to przykłady zwrot­nego i bezpośredniego wpływu polityki na ekono­mikę, kiedy to interes polityczny burżuazji: zacho­wanie jej panowania i władzy ma zdecydowane pierwszeństwo przed wszelkimi innymi interesami tej klasy. Ilustracją wspomnianego pierwszeństwa polityki przed ekonomiką ‚były i są ambitne i dynamiczne plany rozwoju nowoczesnego przemysłu w naszym kraju, realizowane nawet za cenę okresowych trud­ności rynkowych i w ogóle gospodarczych. I tak de­cyzją polityczną było wycofanie przez rząd 25 czerw­ca 1976 r. projektu zmiany struktury cen na arty­kuły żywnościowe za rekompensatą i pozostawienie cen na te artykuły na poziomie 1967 r., kiedy to po raz ostatni podwyższono ceny detaliczne mięsa i wy­robów mięsnych. Zarazem pozostał nie zmieniony sy­stem dotowania cen detalicznych artykułów żywno­ściowych z budżetu państwa w wysokości 120 mld zł rocznie (wg danych za 1977 r.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!