ROZSZERZONA KLASYFIKACJA

Posługując się rozszerzoną klasyfikacją układów, które składają się na społeczeństwo socjalistyczne pojmowane jako system, należy wymienić kolejno następujące układy: materialny (techniczny), eko­nomiczny, socjalny, polityczny, świadomościowy lub kulturowy (jak to się niekiedy zamiennie używa tych terminów). Układ polityczny i świadomościowy (kul­turowy) i po części socjalny odnosimy do sfery nad­budowy. Każdy ze wspomnianych układów odzna­cza się określoną autonomicznością wzajemną i o- party jest na własnych prawidłowościach. Prawidło­wości właściwe każdemu z układów pozostają jednak we wzajemnych związkach i zależnościach, w isto­cie bowiem dotyczą tego samego: różnych stron ży­cia społecznego człowieka. W przytoczonej klasyfikacji układ techniczny to maszyny i urządzenia, procesy technologiczne, bu­dynki, drogi, linie energetyczne, sieć kolejowa itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!