ROZRÓŻNIENIE PARTII

Tym właśnie partie so­cjaldemokratyczne różnią się od marksistowsko-leni­nowskich partii komunistycznych, które reprezentu­ją faktyczne i prawdziwe interesy klasy robotniczej na Zachodzie.Przedstawione wyżej przykłady mogą stanowić ilustrację ogólniejszych twierdzeń teoretycznych, do­tyczących właściwości zjawiska politycznego, a wy­odrębniających je spośród innych rodzajów zjawisk społecznych. Zjawisko polityczne wyróżnia się od in­nych rodzajów zjawisk społecznych następującymi cechami: Jest to ten rodzaj zjawisk społecznych, któ­re odzwierciedlają interesy wielkich grup spo­łecznych bądź też są uwikłane w te interesy. Mogą to być zjawiska masowe lub jednostko­we, ale posiadające zawsze kontekst interesów wielkich grup społecznych, korespondujące po­średnio z tymi interesami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!