ROZPATRYWANIE WŁADZY EKONOMICZNEJ

Władzę ekonomiczną w socjalizmie można także rozpatrywać ze względu na: a) stosunek do środków produkcji, bowiem występuje własność ogólnospołe­czna, spółdzielcza oraz w różnym zakresie własność drobnotowarowa, b) zakres dyspozycyjności za­sobami społecznymi, który jest różny na poszczegól­nych szczeblach zarządzania gospodarką narodową, oraz może wyróżniać się odmiennym stopniem cen­tralizacji, c) charakter ingerencji w procesy gospo­darcze, z wykorzystaniem systemu nakazów lub in­strumentów ekonomicznych oddziaływania pośred­niego na przebieg procesów gospodarczych.Również władza polityczna w socjalizmie może być analizowana pod względem zakresu dyspozycyjności zasobami społecznymi niezależnie od kryterium np. efektywności ekonomicznej a także z uwagi na cha­rakter ingerencji w procesy społeczne. Problemy te wymagałyby jednak odrębnego omówienia i szersze­go sięgnięcia do historii politycznej kształtowania się socjalizmu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!