RÓŻNY STOPIEŃ OGÓLNOŚCI

Wiedzę tę możemy podzielić na wiedzę faktograficzną, tj. o faktach dawnych i bieżących, O warunkach konkretnych występowania tych fak­tów, oraz na wiedzę teoretyczną, a więc stanowiącą uporządkowany zasób twierdzeń o różnym stopniu ogólności o danej dziedzinie życia (np. o polityce). Faktem jest, iż im niższy jest stopień uogólnienia wiedzy teoretycznej o polityce tym szybsze następu­je jej „starzenie się”. Nie jest więc przypadkiem, iż tak duże znaczenie przywiązuje się do różnych form szkolenia politycznego młodzieży i dorosłych. Notabene różnego rodzaju formy edukacji politycz­nej są stosowane i rozwijane nie tylko u nas i w in­nych krajach socjalistycznych, ale również na Za­chodzie. Po drugie, przy ustalaniu naszych ocen zawsze po­sługujemy się uznawanymi wartościami. Rzeczom, ideom, stanowi danych spraw przypisujemy cechę wartościowości, czyli uznajemy je za wartościowe, choć nie zawsze są to dla nas wartości równorzędne. Jednym z nich przypisujemy większe znaczenie, in­nym natomiast mniejsze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!