RÓŻNE INTERPRETACJE

Przytoczyliśmy tu cztery różne interpretacje rozu­mienia polityki, naszą zaprezentowaliśmy wcześniej. W społeczeństwach o antagonistycznych strukturach klasowych, a takimi są społeczeństwa kapitalistycz­ne, centralnym problemem polityki jest walka klas o  panowanie, o władzę państwową. Jest to podstawo­wa treść walki proletariatu z burżuazją, właśnie o to w czyich rękach winny znajdować się podstawowe środki produkcji, jakiej klasy reprezentantem win­na być władza państwowa, czyich interesów winien bronić aparat państwa. Jesteśmy również świadkami walki politycznej pomiędzy różnymi grupami bur- żuazji o władzę w państwie, a ściślej o przywileje, subsydia państwowe i inne korzyści, iakie zapewnia uzyskanie dominacji przez daną grupę burżuazji w sprawowaniu władzy państwowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!