RODZAJ ZJAWISK

Jest to wreszcie ten rodzaj zjawisk społecz­nych, które są wartościowane i oceniane w ka­tegoriach wartości ideologicznych. Mamy tu na myśli takie wartości jak sprawiedliwość spo­łeczna i godność ludzka, jako wartości naczel­ne ideologii socjalistycznej (komunistycznej), oraz wartości im przyporządkowane (m. in. wol­ność i równość, solidarność, praca, bezpieczeń­stwo socjalne). Na przykład każda decyzja rzą­du może być rozpatrywana z punktu widzenia realizacji jednej lub kilku wspomnianych war­tości.Przedstawione wyżej pojmowanie zjawiska poli­tycznego stanowi zarazem ogólną dyrektywę stwa­rzającą możliwość interpretacji sensu, jaki przyświe­cał bądź przyświeca poszczególnym badaczom w wy­jaśnianiu istoty polityki. .Politykę definiuje się więc w zależności od społecznych uwarunkowań badacza polityki oraz celów jakie przed sobą stawia pragnąc wyjaśnić jej istotę i towarzyszące jej zjawiska.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!