REGUŁA DZIAŁANIA

  1. Regułą działania układu kierowniczego jest centralizm demokratyczny. W ujęciu ogólnym zasada centralizmu demokratycznego przewidu­je dyskusję przed podjęciem decyzji, zasięga­nie opinii różnych ludzi i środowisk, aby przy­gotowywana decyzja była możliwie trafna, u­względnia dyscyplinę w realizacji podjętej de­cyzji, podporządkowanie ogniw niższego szcze­bla ogniwom szczebla wyższego, samodzielność w realizacji zadań itp. Reguła ta w sytuacjach szczególnych — trudnych — jest interpretowa­na także jako konieczność ograniczenia samo­dzielności dołowych ogniw w realizacji central­nie ustalonych zadań, zaś stosowana w czasach nie odznaczających się szczególnymi napięciami i potrzebami społecznymi może prowadzić do wynaturzeń biurokratycznych.Rządzenie, kierowanie społeczeństwem, jako cecha konstytutywna organizacji politycznych, oznacza: ujawnianie potrzeb i interesów spo­łecznych, wybór celów stanowiących zharmoni­zowanie preferencji grupowych i ogólnospołecz­nych, a także wybór podstawowych sposobów realizacji tych celów z wykorzystaniem czynni­ka władzy (norm statutowych w odniesieniu do członków partii oraz norm państwowych).
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!