REALIZACJA CELÓW

Działalność ta zmierza do realizacji celów, których wybór jest podyktowany oceną ich doniosłości dla je­dnej lub wielu dziedzin życia społecznego. Na­tomiast polityka w szczególnym — węższym — znaczeniu dotyczy wszystkiego co związane jest z państwem (K. Opałek „Przedmiot nauk poli­tycznych” w: „Podstawy nauk politycznych”).   Polityka to państwo i jego organizacje, kie­rowanie i praktyczna działalność państwa („A Dictionary of American Politics”). Wielu bada­czy, zwłaszcza burżuazyjnyeh, sprowadza isto­tę polityki do spraw związanych z państwem lub władzą akcentując aspekty formalne poję­cia. Takie rozumienie polityki znajdujemy również w „Słowniku wyrazów obcych” M. Arc- ta (wyd. 1946), gdzie czytamy, iż polityka to sztuka rządzenia państwem, utrzymania i wy­korzystywania stosunków z obcymi państwami, taktyka, plan postępowania danego rządu, stron­nictwa lub danej osoby.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!