PROCES WYTWARZANIA

Reasumując można stwierdzić, iż na proces wy­twarzania składają się stosunki: własności, technicz­ne, zarządzania oraz relacje techniczno-bilansowe. Proces ten przebiega w określonym środowisku przy­rodniczym i technicznym, kształtującym warunki pracy i wydajności. Jak dla poszczególnego pracow­nika środowiskiem społecznym jego pracy jest np. brygada i załoga zakładu pracy, tak dla tej ostatniej środowisko społeczne tworzy region, grupa społecz­no-zawodowa (np. górnicy), kraj. Środowiska te two­rzą psychospołeczne i polityczne warunki pracy. Naturalnym przedłużeniem procesu produkcji jest sfera wymiany,- Nakłady pracy wydatkowane na wytworzenie danego produktu są społecznie bezuży­teczne lub mało użyteczne, przynoszą straty i są zwykłym marnotrawstwem jeśli produkt ten nie znaj­duje nabywców lub jeśli jego walory są inne, gorsze niż to zakłada przyjęty standard.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!