PROCES POLITYCZNY

Proces polityczny może oznaczać pewien ciąg przyczynowo-skutkowy zdarzeń w ob­szarze pola polityki. Właśnie określenie polityki po­dane w punkcie C mole stanowić jeden z rodzajów interpretacji procesu politycznego. Na obszarze pola polityki dokonują się bowiem nieustanne zmiany. Po­wodują one konieczność podejmowania wciąż no­wych decyzji przez centralny ośrodek kierowniczy społeczeństwa socjalistycznego w tym kierunku, aby cele akceptowane przez społeczeństwo mogły być re­alizowane. Wymaga to ciągłej koordynacji dążeń spo­łecznych, planowania rozdziału zasobów społecznych,, korygowania sposobów osiągania celów z wykorzy­staniem czynnika władzy. Takie są podstawowe tre­ści procesów politycznych w socjalizmie. Na obszarze pola politykiwyod­rębniliśmy bazę ekonomiczną czyli ekonomikę poj­mowaną jako samodzielną sferę życia społecznego^ od której uzależniona jest sfera polityki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!