PROCES DECYZYJNY

Proces decyzyjny na szczeblu centralnym nie jest jednak aktem doraźnym. Towarzyszy mu weryfi­kacja ocen i propozycje zarówno planisty, jak i po­lityka, niejednokrotnie za pomocą metody prób i po­pełnianych czasami błędów, konfrontacji z nastroja­mi i odczuciami społeczeństwa. Dobry i doświadczo­ny polityk nie dokonuje reinterpretacji przyjętych celów, póki nie dysponuje dostatecznymi danymi wskazującymi na konieczność tego rodzaju poczynań. „Dostateczne dane” — to jednak kategorie subiek­tywne w polityce. Polityka, działalność polityczna jest niewątpliwie interwencją w procesy rozwojowe. Prawidłowo wy­tyczona i realizowana z pewnością integruje społe­czeństwo. Niemniej towarzyszą jej także pewne pro­cesy dezintegracyjne. Polityka dynamicznych prze­kształceń w życiu gospodarczym, a taka właśnie jest u nas obecnie realizowana, łamie dotychczasowe pro­porcje rozwojowe, skostniałe nawyki i systemy ocen układu kierowniczego wszystkich szczebli, wiele z dotychczasowych zależności techniczno-produkcyj­nych i społecznych w gospodarce. Rodzi więc także pewne dysproporcje lub je wręcz zakłada. Dys­proporcje te potęgują się jednak w warunkach nie­sprzyjających jak np. nieurodzaju w rolnictwie czy dekoniunktury na rynkach zagranicznych. Taka sy­tuacja wystąpiła w 1976 r.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!