PROBLEMATYKA WZORCÓW

Z drugiej strony zaspokojenie tych potrzeb może dokonywać się jedynie w oparciu o do­brze zorganizowaną — wysoko wydajną pracę sta­nowiącą synonim właściwego wykorzystania szybko pomnażanego majątku narodowego, poprzez odpo­wiednie kojarzenie bieżących i przyszłych interesów społecznych. Dlatego też w oddziaływaniach na świa­domość polityczną społeczeństwa, w kształtowaniu wzorców osobowych, podkreślana jest konieczność za­angażowania patriotycznego, niezbędność myślenia 0   sprawach społecznych kategoriami państwa i jego interesu. W sposób wielostronny rozwijane są i wzbo­gacane działania utrwalające poczucie przynależno­ści do wspólnoty socjalistycznej, a przede wszystkim krzewiące idee niezbywalnych dla niepodległości   dynamicznego rozwoju narodu i państwa polskiego treści sojuszu ze Związkiem Radzieckim.Problematyka wzorców osobowych w socjalizmie jest terenem walki ideologicznej stanowiącej rezul­tat konfrontacji ideowej dwóch światowych syste­mów społecznych: socjalistycznego i kapitalistyczne­go.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!