POTRZEBA ROZWIJANIA

W warunkach naszego kraju istnieje potrze­ba rozwijania różnorodnych form samorządu społecz­nego zarówno na szczeblu lokalnym, nie mamy bo­wiem szerszych tradycji w tym względzie, jak i na szczeblu ogólnospołecznym. Równocześnie bodaj je­szcze chyba ważniejszą sprawą jest umacnianie pań­stwowości, krzewienie myślenia kategoriami, kate­goriami państwa, doskonalenie działalności admini­stracji państwowej, podstawowego organizatora pro­cesów realizacyjnych celów, które społeczeństwo na­sze podejmuje na drodze dalszego postępu społecz­no-ekonomicznego i politycznego. Rozbudowana samorządność społeczna stanowi istotę rozwiniętej demokracji socjalistycznej, która będąc formą ładu społecznego i sprawowania władzy jest podporządkowana strategicznym interesom kla­sy robotniczej jako klasy panującej politycznie. Po­siada ona aspekt społeczno-ekonomiczny i politycz­ny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!