POSTAĆ INTERESÓW

Interesy nie w pełni uświadomione występują za­zwyczaj w postaci interesów uświadomionych fał­szywie. Tak np. w rozwiniętych krajach kapitali­stycznych poziom uspołecznienia produkcji i pracy jest bardzo wysoki, tym samym rozwinięte są ma- terialno-społeczne przesłanki socjalizmu. Jednocze­śnie świadomość wynikających z tego stanu rzeczy interesów mas pracujących jest często świadomością fałszywą w szerokich kręgach świata pracy. Jest to powodowane przez fakt, że system wartości ideologii burżuazyjnej jest — jak na razie — systemem do­minującym w świadomości społecznej. Warunkiem historycznie sprawdzonym wykształcenia się praw­dziwej świadomości interesów świata pracy jest wniesienie tej świadomości do klasy robotniczej i in­nych warstw poprzez marksistowsko-leninowską partię klasy robotniczej. Tak więc rozwój partii kla­sy robotniczej warunkuje w decydującej mierze stan świadomości politycznej tejże klasy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!