PORÓWNANIE ORGANIZACJI

Dokonując porównania różnych organizacji może­my powiedzieć, że każda z nich to sformalizowana grupa społeczna, która wyróżnia się od innych tego rodzaju grup (organizacji) następującym zespołem elementów: cechą konstytutywną, celami organiza­cji, symbolami więzi i normami oraz zasobami i strukturą organizacji. Cechę konstytutywną każdej organizacji określa rodzaj potrzeby, dla której zaspokojenia została po­wołana dana organizacja. Mogą to być więc potrze­by tego rodzaju, jak: ekonomiczne, socjalne, oświa­ty, kształcenia i wychowania, nauki, kultury, roz­rywki, wypoczynku i sportu, wyznaniowe, zrzeszania się zawodowego bądź środowiskowego (np. kluby młodzieży), obronne kraju, potrzeby porządku i wy­miaru sprawiedliwości itp.Z cechy konstytutywnej wypływa ogólny cel or­ganizacji. Organizacją powołaną dla zaspokojenia da­nej potrzeby ekonomicznej będzie np. piekarnia, punkt usługowy ZURT, fabryka traktorów. W odnie­sieniu do organizacji wyrażającej potrzeby politycz­ne można by w ślad za A. Łopatką (por. „Wstęp do prawoznawstwa”) powiedzieć, iż „organizacjami politycznymi są te, których osią zainteresowania jest rządzenie, kierowanie społeczeństwem”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!