POLITYKA I JEJ DETERMINANTY

Rozważmy obecnie szerzej czym jest polityka. Powiedzieliśmy wyżej, że wszystko co dotyczy ca­łości społeczeństwa i jego organizacji obejmujemy zbiorczym pojęciem polityki. Z takiego stwierdzenia wynikają określone konsekwencje. Pierwsza z nich i bodaj najważniejsza oznacza, iż wyjaśnienia zja­wisk politycznych należy poszukiwać w różnych de­cydujących sferach życia społecznego. Będą to więc sfery, które określimy jako ściśle polityczne, ale bę­dą to również inne sfery, takie jak: ekonomika, kul­tura itp., bowiem w nich szukać będziemy przyczyn, które zrodziły te czy inne zjawiska polityczne.Jeżeli np. będziemy rozważać organizację społe­czeństwa jako całości (państwo, prawa i obowiązki obywateli — ujęte w konstytucji), zależności wystę­pujące pomiędzy partią polityczną a państwem, dzia­łania tej partii i państwa, to wówczas będziemy za­stanawiać się nad tą sferą życia społecznego, którą od zarania współczesnych społeczeństw nazywano po­lityczną sferą życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!