PODSTAWY ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH

Po pierwsze należy tu wyróżnić wiedzę. Nasz sto­sunek bierny lub czynny do tej czy innej informa­cji ujawnia się na bazie posiadanej wiedzy (np. o sta­nie spraw społecznych, potrzebach i interesach spo­łecznych). Im mniejszym zasobem wiedzy człowiek dysponuje, tym częściej jego reakcja bywa bardziej obojętna lub irracjonalna. Dlatego słusznie uważa się, że racjonalne uczestnictwo w życiu społecznym wymaga określonej edukacji, wiedzy. Mówi się dziś u nas coraz więcej o potrzebie szerszej edukacji ideowo-politycznej i ekonomicznej każdego obywa­tela, aby mógł on lepiej rozumieć sprawy własnego środowiska, regionu, kraju, kwestie polityki między­narodowej itp. Dzieje się często bowiem tak, iż wie­dza fachowa zdobyta w szkole lub wyższej uczelni „starzeje się”, traci w znacznej części swą wartość już po kilku latach, jeśli nie jest uzupełniana przez systematyczne samokształcenie bądź w ramach róż­nych kursów i studiów doskonalenia kadr pracow­niczych. Tym bardziej odnosi się to do wiedzy natury politycznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!