PODOBNY SPOSÓB REAGOWANIA

W podobny sposób reaguje rynek. Wtedy to pojawiają się pewne oznaki rozprę­żenia zarówno w produkcji i procesie inwestycyj­nym, jak i na rynku konsumenta. Można więc po­wiedzieć, iż w polityce na ogół nic się nie dzieje na zasadzie skutków „jednej fali”: skutki pierwszego rzędu — pozytywne mogą rodzić skutki drugiego rzędu — negatywne.Każdy z nas występuje w potrójnej roli: szeroko rozumianego wytwórcy, konsumenta oraz obywatela, przy czym pomiędzy nimi występuje ścisła zależ­ność. W określonych sytuacjach politycznych nastę­puje zjawisko podporządkowania potrzeb spożycia potrzebom wytwórczym i obywatelskim kraju. Po­trzeby obywatelskie, jako potrzeby wyższego rzę­du, mogą tłumaczyć niedomagania występujące w sferze produkcji i konsumpcji. Wspomniany mecha­nizm kompensacyjny przestaje należycie funkcjono­wać w przypadku, kiedy następuje osłabieinie wspie­rającej argumentacji. Dzieje się tak również jeśli wy­niki własnej pracy zderzają się np. z brakoróbstwem lub nieporadnością innych, albo kiedy statystyki za­kładowe są „upiększane”, a zarządy i załogi otrzy­mują premie i nagrody nie przysługujące im fakty­cznie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!