PODOBNA ORGANIZACJA

Podobnie organizację młodzieżową o charak­terze politycznym zaliczyć należy na ogół do jedne­go z jej rodzajów składających się na organizację polityczną danej wielkiej grupy społecznej (klasy). Taka organizacja, jak np. Socjalistyczny Związek Młodzieży Polskiej jest organizacją o charakterze po­litycznym, zrzesza bowiem młodzież różnych klas i warstw świata pracy. Jest to więc organizacja ogól­nospołeczna, uznająca i realizująca zasady ideologii klasy robotniczej i jej partii. Tak więc podmiotami polityki są:  ostateczne podmioty polityki, a więc wielkie gru­py społeczne (klasy, warstwy), oraz w określo­nych waruinkach naród (społeczeństwo)     bezpośrednie podmioty polityki: organizacje wiel­kich grup społecznych i całości społeczeństwa, (państwo), małe grupy społeczne i ich organi­zacje oraz jednostki np. pełniące role organiza­cyjne — zwłaszcza polityczne — bądź powołu­jące się na status obywatela.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!