PODŁOŻE ZJAWISK MORALNYCH

Nasza prasa często dostarcza przykła­dów tego rodzaju, m. in. pisze o nich często H. Jan­kowski w swych znakomitych felietonach na łamach „Trybuny Ludu”, poruszane są też te sprawy w te­lewizyjnych „Refleksjach obywatelskich”. Antywartościami np. będą postawy asekuranckie lub karie- rowiczowskie, zachowanie się naszych turystów „han­dlowców” za granicą, znieczulica na przejawy zła lub krzywdy ludzkiej itp. U podłoża zjawisk moralnych, etycznych niejedno­krotnie występuje sytuacja konfliktowa. Zgodnie z ideologią socjalistyczną (komunistyczną) winna być ona rozstrzygana w imię wartości ponadjedno- stkowych, takich jak: sprawiedliwość społeczna i god­ność ludzka, będących naczelnymi wartościami tej ideologii. Kierując się tą regułą uzyskujemy stan zharmonizowania tego co jednostkowe, lub grupo­we, z tym co ogólnospołeczne. Tak postępować bę­dzie każdy poszukujący szerszych odniesień wobec informacji szczegółowych jakie uzyskał, a które wy­magają od niego zajęcia określonego stanowiska, aktywnego działania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!