POD WPŁYWEM WARUNKÓW

Ponadto od 1975 r. pod wpływem niekorzy­stnych warunków klimatycznych nastąpiło zahamo­wanie bądź wręcz spadek plonów zbóż w naszym rolnictwie, co spowodowało pojawienie się istotnych trudności paszowych już na przednówku 1976 r., a także było jedną z przyczyn zmniejszenia się stanu hodowli w gospodarstwach chłopskich. Brak było również w naszym rolnictwie szczególnych preferen­cji dla antyimportowej produkcji zbóż oraz niektó­rych pasz produkowanych na bazie roślin oleistych (rzepaku). Należało więc oczekiwać, iż z różnych powodów gospodarka nie będzie w stanie finanso­wać dużego rozwoju hodowli w oparciu o zboże i pasze z importu. Ponieważ wiosną 1976 r. nastąpił poważ­ny spadek hodowli, zwłaszcza trzody chlewnej, po­stanowiono ograniczyć eksport mięsa i przetworów mięsnych w tymże roku oraz zakupić za granicą ponad 40 tys. t mięsa. Jesienią 1976 r. uwidocznił się jednak dalszy spadek hodowli, w związku z czym zdecydowano się na zakup z importu na potrzeby rynku w 1977 r. kilkakrotnie większej ilości mięsa niż w roku ubiegłym. Ponadto podjęto wiele środ­ków dla odbudowy stanu pogłowia zwierząt gospo­darskich — zwłaszcza trzody chlewnej — w okresie najbliższych lat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!