PEŁNIONA ROLA

Rolę tę pełni ona ponieważ jest partią klasy robot­niczej, której interesy określają ustrój ekonomiczny i polityczny naszego kraju. Po drugie, PZPR jest partią wyrażającą ogólne interesy „ludu pracujące­go miast i wsi”, jeśli użyć określenia zaczerpniętego z naszej Konstytucji, i dlatego koordynując swe po­czynania z innymi organizacjami (np. stronnictwami politycznymi uznającymi przewodnią rolę PZPR) wy­wiera decydujący wpływ na sprawy państwa. Partia podejmując takie czy inne działania odwołuje się przede wszystkim do klasy robotniczej, ale uwzglę­dnia także potrzeby i interesy pozostałych grup spo­łecznych, aby zapewnić możliwie całościowy kształt swej polityki i racjonalnie ukierunkować wszystkie siły społeczeństwa na rozwiązywanie kolejnych za­dań postępu społecznego w Polsce Ludowej. PZPR —- jako partia wiodąca —. ponosi więc szczególną od­powiedzialność za losy całego społeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!