PAŃSTWO JAKO ORGANIZACJA GLOBALNA

Państwo jest organizacją społeczeństwa, jak to uj­mował K. Marks, a jednocześnie jest aparatem przy­musu. Jako organizacja państwo obejmuje całość społeczeństwa i w tym sensie jest to organizacja glo­balna. Tylko państwo stanowi dyrektywy i normy obowiązujące wszystkich bez wyjątku członków spo­łeczeństwa. Dlatego też państwo A. Łopatka nazywa „przymusową organizacją polityczną, organizującą całe społeczeństwo”. Państwo jako instytucja organizująca całe społe­czeństwo istniało już — jak wiadomo — kilka tysię­cy lat przed erą nowożytną. Wyrosło ono na gruncie organizacji wspólnot pierwotnych, jako produkt ich rozpadu, aby chronić wówczas powstałą własność prywatną środków produkcji i panowanie ekonomicz­ne ich właścicieli. Panowanie ekonomiczne zdaniem W. Wesołowskiego (por. „Klasy, warstwy i władza”) oznaczało i oznacza nadal, że właściciele środków produkcji — kontrolują środki i proces pracy oraz sam podział produktu pracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!