OSTATECZNY PODMIOT POLITYKI

Natomiast w socjalizmie społeczeństwo jest osta­tecznym podmiotem polityki w jakościowo szerszym wymiarze, przede wszystkim z uwagi na jedność ele­mentarnych interesów wszystkich wielkich grup spo­łecznych świata pracy tegoż społeczeństwa. Wielkie grupy społeczne są podmiotami polityki za pośred­nictwem swych organizacji, one to organizują te grupy jako całości. W odniesieniu do klas i warstw oraz ich odłamów organizacjami tymi są przede wszy­stkim partie polityczne, zaś wobec społeczeństwa ja­ko całości organizacją tą jest państwo. Bezpośrednimi podmiotami polityki mogą być ma­łe grupy społeczne, zwłaszcza sformalizowane czyli posiadające swoją organizację, oraz jednostki jeśli wiążą swe działania z interesem klasy bądź społeczeń­stwa i w imię tych interesów działają. Tego rodzaju podmioty polityki jak młodzież zaliczamy do wiel­kich grup społecznych, których jest ona częścią skła­dową.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!