OŚ ZAINTERESOWANIA

Władzy, o mechanizmach politycznego decydowania i ich prawach. Osią zain­teresowania tak pojmowanej polityki są problemy państwa, sprawy dotyczące wyboru celów społecz­no-gospodarczych ukierunkowujących działania je­dnostek, grup, organizacji wyboru tego co najpilniej­sze do zaspokojenia w danym czasie, spośród ogółu potrzeb społecznych. Katalog tych spraw byłby nie­pełny, gdyby pomijał to wszystko, co wiąże się z oby­watelem oraz jednostką uczestniczącą w polityce z racji swych praw i obowiązków obywatelskich. Właśnie niniejsza książka stanowi próbę usyste­matyzowanego spojrzenia na to co polityczne w dzia­łaniu jednostki, grup społecznych i ich organizacji w socjalizmie, a konkretnie w naszym kraju. Polska Rzeczypospolita Ludowa zakończyła w zasadzie pro­ces budowy podstaw socjalizmu, toteż mechanizmy naszego życia społecznego i politycznego ukierunko­wane są obecnie na tworzenie rozwiniętego społe­czeństwa socjalistycznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!