ORGANIZACJE PODOBNEGO TYPU

Również partie polityczne są ze swej istoty orga­nizacjami politycznymi. Reprezentują one różne kla­sy i grupy społeczne, stawiając sobie jako cel udział we władzy, współudział w rządzeniu i kierowaniu społeczeństwem. W warunkach rozwiniętego socja­lizmu jedną z podstawowych cech stosunków polity­cznych jest to, że poszczególne organizacje repre­zentujące interesy różnych klas i innych^arun społecznych, dąż ądo udziału we władzy ogólnospo­łecznej, aby’zapewnić ttiożliwie pełne wyrażanie in­teresów grup, które reprezentują oraz mieć istotny wpływ na procesy podejmowania decyzji. Natomiast nie dążą one do obalenia panowania i władzy klasy robotniczej i jej partii. W niektórych krajach socjalistycznych działają or­ganizacje podobnego typu jak nasz Front Jedności Narodu, łączą one reprezentantów partii politycz­nych i bezpartyjnych, przedstawicieli wszystkich grup społecznych, ludzi dorosłych i młodzież oraz ich organizacje. FJN — jako organizacja polityczna — pełni stałe funkcje integrujące cały naród m. in. w okresie wyborów do sejmu, rad narodowych i innych wielkich akcjach ogólnonarodowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!