ORGANIZACJA SPOŁECZEŃSTWA I WŁADZA

Człowiek istnieje i działa w ramach wspólnoty. W życiu codziennym nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tej podstawowej zależności czyniącej człowieka istotą społeczną, kolektywistyczną. Wspólnoty tego rodzaju możemy określić jako wspólnoty elementar­ne oraz wyższego rzędu. Do pierwszej wspólnoty od­niesiemy rodzinę lub bezpośrednie środowisko pra­cy, zaś do wspólnoty wyższego rzędu — przede wszystkim wspólnotę polityczną. Kolektywizm współczesny wyraża zorganizowane formy bytu społecznego. Wielostronny rozwój czło­wieka jest możliwy tylko w społeczeństwach wysoko zorganizowanych, realizujących określone zasady u- możliwiające ten wszechstronny rozwój. Dla potrzeb swego istnienia i rozwoju człowiek korzysta z podzia­łu pracy, z produktów pracy innych ludzi, jednocze­śnie samemu wnosząc wkład na rzecz innych sto­sownie do swej wiedzy i umiejętności, w zależności od swych możliwości i aspiracji bycia społecznie użytecznym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!