OPISANE ZJAWISKA

Opisane wyżej zjawiska noszą na ogół charakter techniczno-bilansowy, rachunkowy. Więk­szość z nich to zjawiska ilościowo mierzalne, ale za każdym z nich kryją się setki i tysiące decyzji jed­nostkowych bądź zbiorowych, określone zachowa­nia ekonomiczne, organizacyjne i in. Decyzje te i za­chowania są wyrazem stanu świadomości interesów ekonomicznych. Jeśli wspomniane decyzje i zacho­wania są podejmowane w oparciu o ekonomiczny po­rządek wartości oparty na relacji: nakłady — efek­ty, a więc w oparciu o preferencje dyktowane ra­chunkiem ekonomicznym, to wówczas powiemy, że są one podejmowane na podstawie wiedzy i po­rządku wartości ekonomicznych, czyli na bazie świa­domości ekonomicznej. Natomiast jeżeli tej ostatniej towarzyszyć będzie refleksja szersza, konfrontują­ca decyzje d zachowania — ujmując to najogólniej —     z istniejącym ładem społecznym, to wówczas stwierdzimy, iż refleksja ta nosić będzie charakter polityczny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!