OPARCIE ZAŁOŻENIA

Założenie to opie­ra się na zasadzie współuczestnictwa. Zasada ta oznacza, iż każdy ma prawo do ujawniania swych możliwości i aspiracji bycia społecznie użytecznym, zaś społeczeństwo jest obowiązane stwarzać niezbęd­ne dla tego celu warunki poprzez system organiza­cji. Warto przypomnieć rozważania F. Engelsa na te­mat pochodzenia władzy publicznej (również polity­cznej) podjęte przez niego w „Anty-Duhringu”. En­gels analizując rozwój wspólnoty pierwotnej zau­waża, że we wspólnocie tej istniały urzędy (np. nad­zór nad systemami nawadniania pól, rozstrzyganie sporów, karanie wybryków itp.) Urzędy te były po­wierzane jednostkom, jakkolwiek pod nadzorem ogó­łu. Były one wyposażone w pełne atrybuty władzy i stanowiły zaczątek władzy państwowej, która roz­winęła się również na skutek konieczności strzeżenia wspólnych i odpierania sprzecznych interesów po­między wspólnotami. Zamykając te rozważania En­gels pisał: „Idzie tu tylko o stwierdzenie, że u podło­ża władzy politycznej leżała wszędzie jakaś społecz­na funkcja urzędowa, a władza polityczna tylko wte­dy była trwała, gdy tą swoją urzędową funkcję peł­niła”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!