OKREŚLONY STOPIEŃ TOŻSAMOŚCI

Powyższe rozważania mogą nasunąć pytanie, jak w tym zbiorowisku zależności funkcjonuje jednost­ka. Szczególnie istotny jest tutaj fakt, że po pier­wsze każda jednostka identyfikuje się lub jest iden­tyfikowana z systemem przekonań wchodzących w skład świadomości społecznej grupy (np. środowiska pracy lub nauki, klasy, społeczeństwa), do której jednostka ta należy. Po drugie, wiemy, że jak to sformułował J. Kmita („Szkice z teorii poznania naukowego”) faktycznie żywione przez nią przeko­nania mniej lub bardziej od systemu tego odbiega­ją. Z interesującego nas punktu widzenia postawy i zachowania jednostki są wypadkową trzech czyn­ników: otoczenia bezpośredniego (np. w środowisku pracy lub nauki), organizacji, w której działa jed­nostka oraz otoczenia tej organizacji. Te trzy czyn­niki współokreślają stopień tożsamości lub odchyle­nia przekonań żywionych przez jednostkę ujawnia­jących się w jej postawach uzewnętrznionych i dzia­łaniach od przekonań przypisywanych grupie do której jednostka należy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!