OGÓLNY WZORZEC

Ogólny wzorzec osobowości socjalistycznej utoż­samiany jest z człowiekiem wszechstronnie rozwi­niętym, realizującym wartości ideologii komunistycz­nej. I właśnie w tym sensie wzorzec ten jest kate­gorią aksjologiczną. Człowiek wszechstronnie rozwi­nięty to zarazem człowiek przezwyciężający różno­rodne ograniczenia stawiane mu przez społeczny po­dział pracy, a także twórczy uczestnik życia pu­blicznego i ogólnospołecznego, będący wyrazicielem socjalistycznych stosunków społecznych. W tym sen­sie ogólny wzorzec osobowości socjalistycznej jest zarazem kategorią ontologiczną. Wzorzec ten jest również kategorią historycznie zmienną w swych tre­ściach, bowiem możliwości wszechstronnego rozwo­ju człowieka są zawsze historycznie ograniczone sta­nem zasobów społecznych, formami instytucjonal­nymi życia społecznego itp. I tak-w każdym okresie historycznym socjalizmu przypisywane są osobo­wości socjalistycznej nieco inne cechy szczegółowe (por. A. Jasińska, R. Siemieńska „Wzory osobowe socjalizmu”). Na kultywowanie i rozwijanie tych cech ukierunkowany jest wysiłek całego naszego sy­stemu wychowania, propagandy itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!