OGÓLNY INTERES

Ogólny interes — pisał K. Marks — istnieje nie tylko w wyobraźni jako „ogól­ne”, ale w pierwszym rzędzie w rzeczywistości w po­staci wzajemnej zależności jednostek, między który­mi praca jest podzielona, zaś treść, formy i środki realizacji interesów dane są przez społeczne warun­ki, niezależnie od woli jednostek. Stosunki ekonomiczne i polityczne danego społe­czeństwa przejawiają się przede wszystkim jako in­teres^) Z kolei w całokształcie interesów społecznych, odzwierciedlanych w świadomości jednostek, uświa­damiane są w jpierwszej kolejności osobiste interesy ekonomiczne. W społeczeństwie socjalistycznym przesłanką współokreślającą treści tych osobistych interesów ekonomicznych, oraz to na ile i jak prze­kształcają się one w interesy polityczne, jest spo­sób rozwiązywania sprzeczności pomiędzy potrze- zasobami społecznymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!