OGÓLNE REAKCJE

Jednostka pozostając zawsze w danym otoczeniu dokonuje oglądu spraw publicznych i ogólnospołe­cznych oraz podejmuje działania (zaniechanie dzia­łania jest tutaj równoznaczne z działaniem) i czyni to uwzględniając zarówno system preferencji społe­cznych uznanych jako własne, jak i swe indywidu­alne preferencje uwarunkowane sytuacyjnie. Spój­ność obu rodzajów preferencji może być przy tym zróżnicowana, zaś preferencje te — w rzeczywistości —    wzajemnie sprzeczne, o różnym stopniu konfliktowości. Źródła powyższej sytuacji tkwią w dialek- tyce tego co ogólne i tego co konkretne. Relacje: ogólne — cząstkowe znajdują swój wyraz w struktu­rze interesów społecznych, przy czym interesy wyż­szego rzędu konkretyzują się w interesach cząstko­wych. Każdemu interesowi wyższego rzędu odpowia­dają oo najmniej dwa interesy cząstkowe niższego rzędu, często wzajemnie mniej lub bardziej wyklu­czające się.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!