ODCZUCIA SPOŁECZNE

Odczucia społeczne kształtowane są przede wszystkim przez wielkie i nie­podważalne osiągnięcia polityki pogrudniowej, ale również przez realia i racjonalność dnia codzienne­go. Racjonalność ta to również realny optymizm, bez patrzenia przez palce na różne słabości i niedomaga­nia, optymizm, który rodzi się z zadowolenia z pra­cy i pozytywnych przemian, odczuwalnych na co dzień przez większość społeczeństwa. Każde dokona­nie, a przecież kraj nasz rozwija się wszechstron­nie i dynamicznie, powstaje w ciężkim trudzie, w pokonywaniu sprzeczności, które kształci, wychowu­je i doskonali. Wiedza o tych faktach jest jednym z najważniej­szych instrumentów oddziaływania na świadomość społeczną, a także odpowiedniego kształtowania od­porności społecznej na trudności oraz poszukiwania należytych rozwiązań społeczno-gospodarczych i po­litycznych problemów, które niesie ze sobą codzien­na rzeczywistość.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!