OCENA SYTUACJI

Oce­niając tę sytuację stwierdzimy, iż brak jest niestety spójności praw i obowiązków z regułami mechaniz­mu ekonomicznego, zaś w pracy samego przedsię­biorstwa można dostrzec liczne sytuacje konflikto­we i procesy dezintegrujące kolektyw pracowniczy. Stąd też nie straciła na aktualności reforma funk­cjonowania gospodarki i państwa zapoczątkowana pracą specjalnej komisji partyjno-rządowej powoła­nej po grudniu 1970 r.Struktura organizacji może być prosta lub złożo­na. Przez strukturę tę rozumiemy jej budowę wewnę­trzną, a więc liczbę ogniw podstawowych organizacji i jednostek regulacyjnych, tj. szczebli pośrednich po­między dołowymi ogniwami organizacji a jej ośrod­kiem kierowniczym.Spośród różnych organizacji na wyróżnienie za­sługują organizacje o strukturze jedmocentrowej — wieloszczeblowej (np. centralne urzędy, organizacje społeczne i polityczne) oraz o strukturze wielocen- trowej — wieloszczeblowej, przy czym te ostatnie posiadają kilka ośrodków kierowniczych. Dotyczy to np. organizacji terenowych (np. wojewoda oraz prze­wodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej) oraz gospodarczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!