NIEZLICZONE DOWODY

Historia dostarcza równocześnie niezliczonych do­wodów wskazującyh na względną samodzielność po­lityki w stosunku do ekonomiki. „Polityka nie może nie mieć pierwszeństwa przed ekonomiką” — pisał W. Lenin.Rozpatrzmy kilka przykładów ilustrujących zasa­dę pierwszeństwa polityki przed ekonomiką. Interesy ekonomiczne burżuazji dyktują konieczność rozbu­dowy interwencyjnych funkcji państwa kapitalisty­cznego. Interesy te wykształciły kapitalizm państwo- wo-monopolistyczny. Z kolei państwo kapitalistyczne dla złagodzenia ostrości konfliktów klasowych i za­chowania całości klasy kapitalistów inicjuje różno­rodne rozwiązania w dziedzinie opieki socjalnej, kon­troli cen itp. Stało się to jednak możliwe w warun­kach stosunkowo wysokiej zasobności społeczeństw kapitalistycznych, wywodzącej się m. in. z ucisku kolonialnego i siły klasy robotniczej mimo prze­możnego wpływu ideologii burżuazyjnej na świado­mość polityczną szerokich kręgów pracujących.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!